Логин: Пароль: Скачать авто шаблоны dle на сайте Одинокий рейнджер Смотреть онлайн в хорошем качестве, а ещё все скачать комедии бесплатно на сайте Регистрация |

Ўзбекистонлик қизлар Қозон федерал университетидаги гўзаллик танлови ғолибларига айланди

Ўзбекистонлик қизлар Қозон федерал

 3 март куни Қозон федерал университетида «Мисс ҚФУ — 2017» гўзаллик, латофат ва ижодкорлик танлови...
Опубликовано : 11-06-2016, 14:47 | Категория: Культура

Исти?лол йилларида барча со?алар сингари миллий кинематография тара??иётини ?ўллаб-?увватлаш учун шарт-шароитлар яратилди. Тегишли ?у?у?ий-меъёрий ?ужжатлар ?абул ?илинди, уларни ?аётга тадби? этиш, кино со?асида ?ам эркин ижод ?илиш, хал?имизнинг беба?о ўзлигини экран воситасида кенг намоён этишга имкон яратилди.
Шунга ?арамасдан, кўпгина фильмларнинг сюжети асосида бир хил мавзу – тўй, севги, ?айнона ва келин муносабатлари ётгани кўпгина кинотан?идчиларнинг нишонига айланиши урф бўлиб ?олганди...
Аввало, ўзбек киноси ?озирда ривожланиш жараёнида ва кундан кунга тара??ий этиб бораётганидан кўз юммаслик керак... Ва ?анчалик кўп фильмлар суратга олинмасин, улардан энг яхшиларини ?ам албатта томошабиннинг ўзи саралаб олади.
“МАФТУНИНГМАН – 2” УЧУН КАСТИНГ
Кино барибир ўз номи билан кино-да. Уни берилиб кўрган томошабинда айрим ?а?рамонларга та?лид ?илиш, айримларда эса кинода ўзи иштирок этиш истаги ўз-ўзидан пайдо бўлади. Замонлар ўзгариб, кинода ?ам янгича тал?инлар пайдо бўлмо?да. Лекин бирор нарсага эришиш учун албатта нимадир ?урбон ?илинади...
Кейинги ва?тларда дўконлардаги Онлайн-ТВлар ва газета журналлар, ижтимоий тармо?лар са?ифаларида “Мафтунингман – 2” фильми суратга олинаётгани ва бу фильмга оддий одамлар орасидан ?а?и?ий истеъдод эгалари танлаб олиниши ?а?идаги хабарларга кўзингиз тушган бўлса керак. Айни дамда “Мафтунингман – 2” картинасида иштирок этадиган дебютант актёрлар учун кастинглар ўз ишини бошлаган. ?ора?алпо?истон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша?ри бўйлаб ўтказиладиган кастингларда 200 га я?ин и?тидорли кишилар танлаб олиниши кўзда тутилган.

КАСТИНГДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН...
“Dono Productions” кинокомпанияси томонидан йўлга ?ўйилган мазкур кастингда иштирок этмо?чи бўлган и?тидор эгалари “Dono.uz”  сайтига ташриф буюрган ?олда махсус анкетани тўлдиришлари лозим.
СИФАТ ?ар доим ?ам кўп ва?т ва катта пул талаб ?илган. Бунинг учун айнан бизда барча имкониятлар мавжуд. Чунки кинони биргина кинозалга келаётган юз ёки икки юзта томошабин эмас, миллионлар кўради. Кастингнинг энг му?им жи?атларидан бири эса унинг бепул эмаслигидир. Одатда бепул ўтказиладиган кастингларда санъатдан умуман хабари бўлмаган, орзуси фа?ат маш?урлик бўлганлар ?ам ?атнашиб, ташкилотчиларнинг ва?тини ў?ирлайди. Улар сабаб ?а?и?ий и?тидор эгалари четда ?олиб кетиши ?ам мумкин. Шуларни инобатга олган ?олда ташкилотчилар кастингда иштирок этиш ба?осини 10.000 сўм этиб белгиладилар. Бу пуллар шунчаки ?авога сарфланмайди. Иштирокчиларнинг кастингда иштирок этишларига шарт-шароит яратиш, биринчи бос?ичдан ўтган ?атнашчиларни камера ?аршисида суратга олиб, и?тидорларини синовдан ўтказишга, интернет тармо?лари ор?али уларга овоз тўплаш, одамларга таништириш ишларига сарф этилади.
Агар интернетда анкета тўлдириш имконияти бўлмаса, номзодлар кастинг ўтаётган жойнинг ўзида ?о?оз вариантдаги анкетани тўлдиришлари мумкин. Бунинг учун паспорт ва 3 дона фотосуратни ўзлари билан олиб келишлари керак. Тўлов на?д пул ёки пластик карточка ор?али амалга оширилади.

НЕГА АЙНАН “МАФТУНИНГМАН – 2”
Ташкилотчиларнинг айтишича, лойи?анинг “Мафтунингман” фильмига тў?ридан-тў?ри ало?аси йў?. Лекин кастинг жараёни худди шу фильмни эслатади. ?ар бир вилоятдан и?тидорларни ?идириш, касби ва ёшидан ?атъи назар истеъдод эгаларига имконият бериш, бутун республикани ?амраб олиш ва ?оказо.
Лекин “Мафтунингман - 2” номи кинотеатрга етиб келгунга ?адар ўзгариши ?ам мумкин.
КАСТИНГЛАРДА НЕЧА ЁШДАН ИШТИРОК ЭТИШ МУМКИН?
Кастингда иштирок этиш учун ёш чегараланмаган. Етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган ?амюртларимиз унда ?атнашишлари мумкин. Кастинг жараёнида бош ?а?рамон учун номзодларнинг актёрлик, куйлай олиш ва ра?сга тушиш ма?орати синчиклаб ўрганилади. 
Кастинг ?ар бир вилоятда, ўша ?удуднинг кўзга кўринган мутахассислари иштирокида ўтказилади.
Шунингдек, ноёб ?обилият эгалари ?ам кастингда иштирок этишлари мумкин. Эсингизда бўлса, “Иван Васильевич ўз касбини ўзгартиради” фильмида ?уло?ини ажабтовур ?имирлата оладиган навкар фильмга ?ўшимча “бўё?” берган. Ўзбекистонда ?ам ноёб и?тидор эгалари жудаям кўп.
ФИЛЬМ ЎЗИНИ О?ЛАРМИКИН?
Фильмда 200 нафарга я?ин актёр иштирок этади. Энг асосийси – уларнинг ?аммаси янги ?иёфалар бўлади. Лекин бугун, ?атто, тани?ли санъаткорлар иштирок этган фильмлардан ?ам пул топиш жуда ?ийин бўлиб ?олган. “Мафтунингман – 2” сарфланган мабла?ни о?лармикин? Умуман, бугун хусусий киносаноатда мазмун кун сайин саёзлашиб бораётган бир даврда навбатдаги картина билдирилган ишончни нима билан о?лайди? Устига-устак ижодкорларнинг аксарияти санъат борасида етарли у?увга эга бўлмаганлар...
Фильм ижодкорларининг фикрича, фильмни зўр ?илиб олиш, унда ?айсидир юлдузнинг иштирок этиши, номдор режиссёрнинг иши бўлиши, олдин муваффа?иятларга эришган фильм ижодкорларининг навбатдаги ту?фаси... каби жи?атлар замонавий киносаноатда ?еч нарсани ?ал ?ила олмайди. Етарли у?увга, яъни тажрибага эга бўлмаган актёрлар гуру?и эса ўз олдига ?ўйилган вазифаларни сид?идилдан бажаради. Уларда тажриба йў? холос, ма?орати бор.
Кастинг бежизга ўтказилмаяпти, юртдошларимиз кечагина ўз сафларида юрган, юртимизда турли ?удудларида исти?омат ?илувчи инсонларни катта экранда кўради. Кастинг ?ам, тасвирга олиш ишлари ?ам омманинг кўз ўнгида амалга оширилади. Ишга чан?о?, ю?ори ма?садларни режа ?илган, тирикчилик ташвишларидан нисбатан ?оли бўлган профессионал жамоа лойи?а устида ишламо?да. Фильм бўйича ?ар бир маълумот хал??а етказилади. ?анча одам иштирок этди, кимлар танлаб олинди, бюджет ми?дори, рекламага ?анча сарфланди ва ни?оят прокат натижалари. ?али ?еч ким бу маълумотларни очи?-ойдин маълум ?илмаган.
ХУЛОСА ЎРНИДА
Кинокомпания вакиллари ?али суратга олинмаган фильм, охирига етмаган кастинг ?а?ида шу ?адар зав? билан гапирардики, бу лойи?а ?а?и?атан ?ам ўзимизда амалга ошириляптими ёки бу томошабинлар эътиборини тортишнинг янги йўлими, деб ўйлаб ?оласан киши.
Биро? кинокомпанияда олиб борилаётган ишлар, кастинг жараёни, сценарий тайёрлашдаги ба?сларга ўз кўзимиз билан гуво? бўлгач, ю?оридаги гаплар шунчаки лоф эмаслигига амин бўлдик. Кўрамиз, улар берилган ваъдаларнинг устидан ?анчалик чи?ишар экан...
Шо? ЖА?ОН тайёрлади

скачать dle 10.5фильмы бесплатно


(голосов:)

Пожожие новости
Сир?али автомобиль бозорида энг арзон Captiva 57 миллион сўмга сотилмо?да

Сир?али автомобиль бозорида энг арзон Captiva 57 миллион сўмга сотилмо?да

Сир?али автомобиль бозорида 24 апрель, якшанба куни ?ам...
«Мафтунингман-2» кинофильми учун кастинг эълон ?илинди

«Мафтунингман-2» кинофильми учун кастинг эълон ?илинди

Республика бўйлаб и?тидорларни жалб ?илиш ма?садида кастинг...
ЙИГИТАЛИ МАМАЖОНОВ: “ОИЛА СА?ЛАНИБ ?ОЛИШИ УЧУН АЁЛ АЙЁР ЭМАС, ЎТА ДОНО БЎЛИШИ КЕРАК!”
“Сари? костюм-шим” фильмига кастинг эълон ?илинди

“Сари? костюм-шим” фильмига кастинг эълон ?илинди

Супер комедия деб таърифланаётган ушбу фильмни режиссёрлар...
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ?абул комиссиясининг манзили маълум ?илинди
Феруза Каримовадан янги тарона

Феруза Каримовадан янги тарона

Ёш ва истеъдодли хонанда Феруза Каримова шу кунларда янги...
Комментарии
ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

Болливуднинг замонавий кино оламидаги янги...
Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

?индистоннинг жозибали актрисаси Приянка Чопра...
ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО? ТУРМУШГА ЧИ?ИШИМНИ ИСТАЯПТИ”

ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО?

Кўпчиликнинг эътиборига тушган...
РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

Мукержи дастлаб бошлан?ич мактабда, сўнг...