Логин: Пароль: Скачать авто шаблоны dle на сайте Одинокий рейнджер Смотреть онлайн в хорошем качестве, а ещё все скачать комедии бесплатно на сайте Регистрация |

Февраль ойида Ўзбекистонда ишбилармонлик фаоллиги ўсди

Февраль ойида Ўзбекистонда ишбилармонлик фаоллиги

2016 йилнинг февралида Ўзбекистонда ишбилармонлик фаоллиги анча шиддат билан авж олди, дея хабар бермо?да...
«ҚАДАМЛАР ЛОЙИҲАСИ»

«ҚАДАМЛАР ЛОЙИҲАСИ»

 Яқинда ELMADAD ташкилоти томонидан ишлаб чиқарилган «Қадамлар лойиҳаси» китоб...
Депутат ва сенаторлар аҳоли муаммоларини ўрганишмоқда

Депутат ва сенаторлар аҳоли муаммоларини

 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзоларидан иборат ишчи...
Опубликовано : 16-03-2016, 22:40 | Категория: Местный

Фарзанд – беба?о неъмат, оиланинг ширин меваси, гултожи. Шундай экан, ёш авлодни одамийлик, ме?р-му?аббат, о?ибат, ўз Ватанига садо?атли бўлиш, катталарга ?урмат, кичикларга иззат ру?ида ул?айтириш биринчи навбатда оила зиммасига тушади.
Маълумотларга кўра, ?озирда дунё а?олисининг 2 млрд.170 минг нафарини болалар ташкил ?илса, юртимиз умумий а?олисининг ?арийб 40 фоизини 18 ёшга етмаган шахслар ташкил ?илади.
Бола ?у?у?ларини ?имоя ?илиш доимо давлатимизнинг бирламчи вазифаларидан бири бўлиб, Ўзбекистонда мазкур со?ага оид ?онунчилик базаси мунтазам равишда такомиллаштирилиб борилмо?да. Албатта, ?ар ?андай ?онуннинг кучи унинг ижроси ?амда ишлаш механизмининг самарадорлигига бо?ли?дир.
Юртимизда бунга ало?ида эътибор ?аратилди. Хусусан, бола ?у?у?ларини ?имоя ?илиш ва Давлат бош?аруви органлари фаолиятини мувофи?лаштириш учун 2011 йил 17 январда Вазирлар Ма?камасининг “Вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиялар фаолиятини такомиллаштиришга доир ?ўшимча чора тадбирлар ?а?идаги” ?арори ?абул ?илинди.
БОЛАНИНГ БЕГОНАСИ БЎЛМАЙДИ
“Бола ?у?у?лари тў?рисида Конвенция”нинг 1-моддасида, 18 ёшга тўлмаган ?ар бир инсон, агар болага нисбатан ?ўлланиладиган ?онун бўйича у эртаро? бало?атга етмаган бўлса, бола ?исобланади, дейилади. 6-моддасида эса, ?ар бир бола яшаш учун ажралмас ?у?у?га эга ?амда боланинг омон яшаши ва со?лом ривожланиши учун мумкин ?адар ю?ори даражада имконият яратиб берилиши керак, деб ?айд этилган.
Мамлакатимизда юздан орти? миллатлар яшайди. Уларнинг ир?и, ранги, жинси, тили, эъти?одидан ?атъи назар, болалари ?ам барча ўзбеклар ?атори инсон ?у?у?ларига эга бўлиб, ижтимоий ?имоя ?илинадилар. Ўзбекистон болалари бахтли, со?лом, билимли бўлиб камол топишмо?да. Шу ўринда, дунёнинг барча мамлакатларида ?ам болалар бундай бахт-саодатга сазовор эмаслигини ?ам эътибордан со?ит ?илмаслик зарур. Диёримиз болаларига кўпчилик ?авас ва орзу билан яшайдилар.
18 ЁШГАЧА МАЪНАВИЙ ?ИЁФА ШАКЛЛАНАДИ
Со?лом боланинг ту?илиши биринчи навбатда, онанинг со?ли?ига бо?ли?. Оилада со?лом му?итни яратиш, уларнинг и?тисодий, маънавий асосларини муста?камлаш жамиятнинг муста?камлиги билан бо?ли?. Маълумки, 18 ёшгача бўлган даврда инсоннинг онги, ахло?и, маънавий ?иёфаси шаклланади.
Криминологларнинг тад?и?отларига кўра, ўсмирлар ва ёшлар ?у?у?бузарлигига ?амда уларнинг жабрланувчи бўлиб ?олишларига 200 га я?ин омил таъсир ?илади. Буларнинг энг асосийси, бола яшаётган оиланинг таъсиридир. Демак, бугун жамият манфаатлари ну?таи назардан фу?аролик жамияти институтлари, жамоат ташкилотлари оилалар билан ишлаш бўйича махсус иш режалари ишлаб чи?иши ва амалга оширишлари лозим.
ШУНЧАКИ ШЎХЛИК ДЕБ ?АРАМАНГ...
Тў?ри, бу борада муайян ижобий ишлар амалга оширилмо?да. Биро? айрим таълим муассасалари, ма?аллалар ?амкорлигидаги тар?ибот ишларининг талаб даражасида олиб борилмаётганлиги о?ибатида лицей ?амда касб-?унар коллежларига дарсга келмаётган, турли жиноятларни содир этаётган ёшлар учраб турибди. Кузатишларга кўра, атрофдагилар кўпинча уларнинг жиноятларини ёши билан бо?ли? бўлган шўхлик деб ?исоблайдилар ва бу ?а?да ?у?у?ни му?офаза ?илиш органларига хабар бермайдилар.
Ўрта махсус, касб-?унар таълими муассасаларида айрим ў?увчилар таълимга тўли? жалб этилмасдан, ўз ?олига ташлаб ?ўйилганлиги о?ибатида вояга етмаганлар томонидан ?у?у?бузарликлар содир этилган ва баъзилари ўз ў?иш жойларини ташлаб, чет давлатларга ишлаш учун кетишган ?олатлари ?ам учрамо?да. Узрли сабабларсиз дарсларга бормай юрган ў?увчиларни ўз ў?иш жойларига ?айтариш, улар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олиш ма?садида тегишли ташкилотлар таълим муассасалари билан ?амкорликда “Ў?увчи”, “Давомат”, “Ўсмир” ва “Тун” тадбирларини ўтказиб келмо?да. Ўтказилган шундай тадбирлар давомида назоратсиз юрган вояга етмаган ёшлар ани?ланиб, уларнинг ота-оналари ва ў?итувчилари иштирокида профилактик су?батлар олиб борилаяпти. Шунингдек, бу ў?увчиларнинг дарсларга келишига ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан тўс?инлик ?илиш ?олатлари ?ам ани?ланиб, уларга нисбатан маъмурий жавобгарликка доир ишлар ?ўз?атилди.
2015 ЙИЛДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ВА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР СОНИ 8,8 ФОИЗГА КАМАЙДИ
Ўтган 2015 йил давомида вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ?у?у?бузарлик ва жиноятлар содир этилишининг олдини олишга ?аратилган ?атор тадбирлар ўтказилди.
Ички ишлар идораларида профилактик ?исобда турувчи вояга етмаган болалар тарбия ва спорт-со?ломлаштириш оромго?ларига жалб этилди. “Одам савдоси – давр муаммоси” тар?ибот лойи?аси доирасида ўтказилган тадбирларга 1,9 миллиондан орти? ёшлар ?амраб олинди. Натижада вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасидаги жиноятлар сони 2014 йилга нисбатан 8,8 фоиз камайди.
Бу ?а?да Ёшлар ижод саройида ўтказилган Ўзбекистонда 2015 йилда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга ?аратилган ?ўшимча чора-тадбирлар дастури ижроси ?амда 2016 йилдаги устувор вазифаларга ба?ишланган анжуманда маълум ?илинди.
ХУЛОСА ЎРНИДА
?ар ?айси давлат, хал? униб-ўсиб келаётган ёш авлод тимсолида шу хал?нинг азалий орзу интилишларини рўёбга чи?арадиган буюк кучни кўради. ?озир бизнинг барча саъй-?аракатларимиз ана шундай комил инсонларни тарбиялашга йўналтирилган.
Президентимизнинг “Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмо? керак” номли асарида таъкидланганидек, “Шуни тан олиб айтиш керакки, ёшлар ўртасидаги жиноятчилик, аввало, биз катталарнинг уларни тарбиялашда йўл ?ўйган хатоларимиз о?ибатидир. Бинобарин, шунинг учун ?ам, ру?ий ва маънавий жи?атдан шахс сифатида шаклланмай ?олиб, жиноят содир этган ёшларимизни жамиятга ?айтариш — аввало, биз, ота-оналар ва давлатнинг зиммасига тушади”.
Демак, ?ар бир фарзанд хал?имизнинг эртанги ?аётига дахлдор шахсдир. Уларнинг нафа?ат моддий э?тиёжларини ?аноатлантиришимиз, шу билан бирга ?у?у? ва ?онуний манфаатларини ?имоя ?илишимиз, бўш ва?тларини мазмунли ташкил этишга кўмаклашишимиз ?амда доимий тарзда тар?ибот тадбирларини олиб боришимиз давр талабидир.
С.САФАРОВ тайёрлади

скачать dle 10.5фильмы бесплатно


(голосов:)

Пожожие новости
Ўзбекистонда 2016 йилдан давлат органларининг очи?лик даражаси мониторинг ?илинади
Ўзбекистон дунёнинг равна? топаётган давлатлари рейтингида 57-ўринни са?лаб ?олди
Ўзбекистон дунё эътирофида

Ўзбекистон дунё эътирофида

Энг улу?, энг азиз байрам – Ватанимиз...
Энди Ўзбекистонда ?амма ?ам яккахон концерт дастурини бера олмайди

Энди Ўзбекистонда ?амма ?ам яккахон концерт дастурини бера олмайди

Kun.uz'нинг ёзишича, сўнгги ва?тларда уч-тўртта ?ўши?...
Россия ва А?Ш Ер сайёрасини астероидлардан биргаликда ?имоя ?илади

Россия ва А?Ш Ер сайёрасини астероидлардан биргаликда ?имоя ?илади

Россиялик олимлар Америка космик агентлиги (NASA)нинг янги...
Ўзбекистонда 2 минг долларга бола сотаётган икки аёл ?ўлга олинди

Ўзбекистонда 2 минг долларга бола сотаётган икки аёл ?ўлга олинди

Ўзбекистон ?у?у?ни му?офаза ?илиш органлари я?инда ту?илган...
Комментарии
ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

Болливуднинг замонавий кино оламидаги янги...
Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

?индистоннинг жозибали актрисаси Приянка Чопра...
ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО? ТУРМУШГА ЧИ?ИШИМНИ ИСТАЯПТИ”

ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО?

Кўпчиликнинг эътиборига тушган...
РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

Мукержи дастлаб бошлан?ич мактабда, сўнг...