Логин: Пароль: Скачать авто шаблоны dle на сайте Одинокий рейнджер Смотреть онлайн в хорошем качестве, а ещё все скачать комедии бесплатно на сайте Регистрация |

Севара Назархон ?из фарзандли бўлди

Севара Назархон ?из фарзандли бўлди

Бугун хонанда Севара Назархоннинг она бўлгани хабар ?илинди. Хонанда ?из фарзандли бўлган ва унга Иман Анвар дея исм...
Опубликовано : 2-07-2014, 18:55 | Категория: Разнообразие мира

Вест-Индиянинг Гаити оролларида яшовчи туб а?олининг ?алати одатлари бор. У ердаги де??онлар ?анчалик камба?ал ва ночор бўлишмасин, вафот этган ?ариндошлари ?абрига, албатта, о?ирлиги бир неча юз килограмм келадиган тоштахта ?ўйишади. 
Бундай ?илишлари бежиз эмас. Сабаби, бу ерда Бокор номли се?ргарлар жуда кўп. Улар айнан ўликларни “ов ?илиб”, ?аройиб тарзда тирилтирадилар ва инсон оё?и етмайдиган чакалакзорларда са?лаб, ?ул сингари ишлатадилар. Бокорнинг ўлжаси баъзан ёлланган ?отил вазифасини ?ам бажариши мумкин. Хуллас, у эгасининг ?ар ?андай буйру?ини сўзсиз бажаради. Се?рланган инсонлар хал? орасида зомби деб аталади. 
Зомби нафас олиши, ?аракатланиши, ов?ат ейиши мумкин бўлса-да, ўзлари ?а?ида ?еч ?андай маълумотга эга эмаслар. Негаки, бокор уларнинг хотирасини ўчириб ташлаган. Бу гапларнинг ?аммаси бир ?арашда афсонага ўхшаши мумкин, аммо реал ?аётда зомбилар учраши ?а?ида ?а?и?ий ?ужжатлар ?ам бор. 1989 йилда Гаитидаги полиция офицери зомби-аёлни учратиб ?олади. Аёл ?еч кимга а?амият бермай, кўзларини юмганича ?ишло? бўйлаб кетаётган бўлади. Офицер аёлни танийди - у Натажетта Жозеф бўлиб, 1973 йилда, 43 ёшида ўлган бўлади. Офицернинг ўзи ўлим ?олатини шифокор билан ?айд этиб, ?ужжатларни тўлдирган эди. Бу каби во?еалар Гаити оролида кўплаб учрайди, аммо барча ани?ланган зомбилар нут?и ва хотирасини йў?отган бўлади. 
Зомбилар ?а?идаги энг маш?ур во?еа Клэрвью Нарсисс исмли одам билан бўлган. У телеэкран юлдузига айланган ягона ?а?и?ий зомби ?исобланади. 1982 йилда Анжелина Нарсисс бозор-учар ?илаётган пайтда кимдир ?уло?ига алла?ачон ўлиб кетган акасининг болаликдаги ла?абини шивирлайди. У 18 йил олдин безгак касалидан Дешаппел ша?ридаги касалхонада жони узилган эди. Эртасига уни ма?аллий ?абристонга кўмишган. 
     Анжелина акасининг ла?аби фа?ат я?ин ?ариндошларига танишлигини яхши биларди. Уни эшитиб ?айрон ?олади. Аммо ўгирилгач, тирик акасини кўрганида  ?айратдан ?ушидан кетади. Ўзига келгач, бу инсон ?а?и?атан ?ам 18 йил олдин ўлиб кетган акаси Клэрвью Нарсисс эканлигини полиция ?одимларига айтади. Анжелинанинг ?амма ?ариндошлари ва ?ам?ишло?лари ?ам буни тасди?лайди. Бу ?одиса оммавий ахборот вакилларини ?ам ?изи?тириб ?ўяди, Буюк Британиянинг Би-би-си компанияси Гаитига махсус гуру? жўнатиб, Нарсисс ?а?ида ?ужжатли фильм суратга олади. У бош?а зомби инсонлардан фар?ли равишда, хотирасини йў?отмаган ва бошидан ўтказганларини сўзлаб беради. 
    Маълум бўлишича, Клэрвью акаси билан мерос ер участкасини талашиб, ?атти? тортишиб ?олади. ?азабланган ака ма?аллий фолбин - бокор ёнига бориб, Клэрвьюни зомбига айлантиришни илтимос ?илади. Бу каби ?олатлар ?адимдан Гаити оролларида учраган. Се?ргар бокор бечора уканинг ов?атига билинтирмасдан за?ар сепиб ?ўяди. Номаълум за?ар одамда безгак касаллигига ўхшаш белгиларни келтириб чи?арар, кейин эса ўлимга ўхшаш транс ?олатига туширарди. Клэрвьюнинг эс-?уши жойида бўлади, аммо ?ўл-оё?и тугул, кўзларини ?ам очишга мадори бўлмайди. Негаки, мушаклари за?ар таъсирида бутунлай фалажланган бўлади. Териси о?арган, юрак уриши умуман сезилмайди. Шифокор уни текшириб, ўлик дея ?ужжатга имзо чекади ва бахти?аро Клэрвью тириклайин кўмилади!
Бир неча ва?тдан кейин Бокор ?ануз фалаж ?олатда ётган Клэрвьюни ?абрдан ?азиб олади, бош?а бир мал?ам бериб, унинг аста-секин ?аётга ?айтаради. Бу дори таъсирида Клэрвью секин бўлса-да ?имирлайди, аммо умуман фикрлаш ?обилиятидан айрилади. Бокор янги ўлжасини Гаити жанубига жўнатади. У ерда у бош?а зомбилар билан бирга плантация (дала)да тиним билмай ишлайди. Клэрвью ?еч ?ачон плантациядан ?очишга жазм ?илолмаган бўларди. Чунки бокор ?ар куни уларга ?андайдир мал?амлар берар, унинг таъсирида “?ул”ларнинг онги янада хиралашарди. Лекин бир куни фав?улодда ?олат рўй берди - зомби ?уллардан бири кутилмаганад бокорга ташланиб уни ўлдиради. Фолбин ўлими билан бечора одамларнинг барча азиятлари тугайди, мал?амнинг таъсири аста-секин тугаб, улар ўзларига келишади. Клэрвью ?ам ўзининг кимлиги ва ?аердан бу ерга келиб ?олганини аста-секин эслай бошлайди. Бир неча йил давомида у сарсон-саргардон бўлиб юрт кезади. Лекин акаси ўлганини эшитибо? ўзининг ватани Ль-Эстер ша?рига келиб, бозорда синглисини учратиб ?олади. 

НЕГА ОДАМЛАР ЗОМБИГА АЙЛАНАДИ?

 Бу ?аройиб во?еа америкалик биолог Уэйд Дэвисга таъсир ?илади ва у зомбилашда ?айси воситалар ?ўлланилишини билиш учун шахсий тад?и?отини бошлайди. 
Гаитига келган олим бокор ишлатган за?арни атрофлича ўрганиб ?уйидаги хулосаларга келади: за?ар икки кучли моддадан иборат. Бири - тетродоксин, асаб тизимига кучли таъсир кўрсатадиган модда бўлиб, одамни тез фалаж ?илади. У за?арли бали?лардан олинади. Бош?а модда эса кучли о?ри?сизлантирувчи ва одамда ?ар хил ру?ий касалликларни келтириб чи?арувчи восита бўлади. У ?амишларда учрайдиган ба?а терисидан олинади. Бокор ?абрдан Клэрвьюни олиб чи??анида унга яна бир мал?ам - датура номли ўсимлик берган эди. Хал? орасида бу ўсимлик “зомби бодринги” деб ?ам аталади. Датура одамда ?ар хил нарсаларни кўзга кўриниши, фикрларнинг чал?иши, мувозанатни йў?отиш ?олатларини келтириб чи?арар экан. Лекин бу моддалардан таш?ари, яна нимадир бўлиши керак эди. Дэвис ўнлаб зомби одамларни текшириб чи?ди. Маълум бўлишича, ю?оридаги за?арни ?абул ?илишни тўхтатган та?дирда ?ам камдан-кам одам аввалги ?аётига ?айта оларди. Одатда, улар ўла-ўлгунча шу ?олатда ?олиб кетишар, яъни кўринишидан тирик мурдаларни эслатарди. Дэвис ?уйдаги фикрга келди - фалажланган одам ?абрда узо? ва?т ётишга мажбур бўлади. Бу пайтда улар ?аво етмаслигидан ?ийналади. Бу эса бош мияда нохуш ўзгаришларга олиб келади. 
Кўпчилик зомбиларнинг хотирасини йў?отиши ?ам худди шу сабабли рўй беради. ?абрдан ?азиб олинган одамга Датура ўсимлигини бериш ор?али одамнинг ру?иятига янада кучли зарба берилади. Негаки, бу ўсимлик кучли психотроп таъсирга эга. Клэрвью ва унинг халоскорининг кутилмаганда ўзига келиши уларнинг ?абрда нисбатан камро? ётганлиги туфайли рўё берган бўлиши мумкин, дейди олим. Муаммо ечимини топиш пайтида Дэвис яна бир ?алати нарсани ихтиро ?илди - унинг фикрича, зомби ёвуз бокорларнинг бегуно? ?урбони бўлмаган. Кўп ?олларда, ?ишло?дошлари, оила аъзоларига кўп азият берган кишилар бўлишган. Баъзан эса ?ариндоши ёки ?ўшнисидан ?асд олмо?чи бўлганлар бокорнинг олдига бориб, муаммони шу йўл билан ?ал ?илишган экан. 
Зомбиларни тў?ри маънода тирик мурда деб аташ мумкин, дейди, доктор Дэвис. Ўзингиз ўйлаб кўринг, фолбин берган за?ар таъсирида фалажланиб, ўз ўлимини томоша ?илиш, бокор ёрдамида ?айта тирилиб, узо? йиллар давомида унинг ?улига айланиш, онг, эрк ва хотирадан жудо бўлиш  - буни тириклик ва ўлим ?ам деб бўлмайди, шундай эмасми? 
Гаитилик бокорни се?ргар, фолбин деб аташимиз бежиз эмас. ?озирда ўзини маш?ур экстрасенс, кучли хусусиятларга эга “сохта табиб”, фолбинлар аслида яхшигина ру?шунос саналади. Улар одамларни ўз измига солиш йўлларини жуда яхши билишади ва улардан ма?орат билан фойдаланишади. Улар махсус сўзлар ёрдамида одамнинг онгини за?арлайди. ?арабсизки, одам се?ргарнинг барча гапларига итоат ?илиб, унга ?арши чи??анлар билан аёвсиз курашади. Бу нохуш касблари эвазига кўплаб одамларнинг ру?ини синдирган, бетаъсир зомбиларга айлантирган одамлар бир кун келиб, ?атти? пушаймон бўлишади. Бу во?еалар эса бизларга о?дан-?орани, яхшидан-ёмонни ажратишга ёрдам беради, десак адашмаймиз. 
                                                    Му?сина ШОМА?МУДОВА тайёрлади. 

скачать dle 10.5фильмы бесплатно


(голосов:)

Пожожие новости
СУВГА БЎККАН СМАРТФОННИ ?АНДАЙ АСРАБ ?ОЛИШ МУМКИН?

СУВГА БЎККАН СМАРТФОННИ ?АНДАЙ АСРАБ ?ОЛИШ МУМКИН?

Смартфонимиз исталган пайтда шўрвага тушиб кетиши, унинг...
КЎРСИ?ЧОН – ЕР ОСТИ ?УКМДОРИ

КЎРСИ?ЧОН – ЕР ОСТИ ?УКМДОРИ

Умрини ер остида ўтказадиган бу жонивор, асло зерикмайди....
Инсоннинг тезда бойиб кетишига сабаб бўлувчи оддий одатлар

Инсоннинг тезда бойиб кетишига сабаб бўлувчи оддий одатлар

Америка Business Insider нашрининг бир гуру? журналистлари...
ХИТОЙДА ДАФН ?ИЛИНГАН ЧА?АЛО? 8 КУНДАН СЎНГ «?АЙТА ТИРИЛДИ»

ХИТОЙДА ДАФН ?ИЛИНГАН ЧА?АЛО? 8 КУНДАН СЎНГ «?АЙТА ТИРИЛДИ»

Хитой жанубидаги Гуанси автоном минта?асида ?абристонлардан...
“Сову? таом” ?а?ида “исси? гаплар”

“Сову? таом” ?а?ида “исси? гаплар”

Дунёдаги ?ар бир хал? ва миллат ўзига хос урф-одатлари,...
ИШАНИ ?АМО??А ОЛИНАДИМИ?

ИШАНИ ?АМО??А ОЛИНАДИМИ?

  “Баага ўхшамасам ?ам, бу ролни яна ижро этган...
Комментарии
ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

Болливуднинг замонавий кино оламидаги янги...
Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

?индистоннинг жозибали актрисаси Приянка Чопра...
ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО? ТУРМУШГА ЧИ?ИШИМНИ ИСТАЯПТИ”

ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО?

Кўпчиликнинг эътиборига тушган...
РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

Мукержи дастлаб бошлан?ич мактабда, сўнг...