Логин: Пароль: Скачать авто шаблоны dle на сайте Одинокий рейнджер Смотреть онлайн в хорошем качестве, а ещё все скачать комедии бесплатно на сайте Регистрация |

«Тошкент тез орада мамлакатнинг энг яхши ша?рига айланади!». 50 йил аввалги вайронкор зилзила

«Тошкент тез орада мамлакатнинг энг яхши ша?рига

Бундан роппа-роса эллик йил аввал — 1966 йил 26 апрель куни тонг соат 5:23 да Тошкент тарихидаги энг вайронкор...
Опубликовано : 1-12-2016, 23:31 | Категория: Местный

«Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тў?рисида»ги ?онунга мувофи?, сайлов куни ва овоз бериш бошланишига бир кун ?олганида сайловолди ташви?отига йўл ?ўйилмайди. Жорий йилги Президент сайлови 4 декабрь куни бўлиб ўтишини инобатга оладиган бўлсак, 3—4 декабрь кунлари сайловолди ташви?оти та?и?ланади. Тошкент давлат юридик университети профессори, юридик фанлар доктори И.Тултеев «Дарё»га бу ва бош?а чекловлар ?а?ида ?уйидагиларни маълум ?илди. 
— Ўзбекистон Республикаси ?онунчилигида сайловчилар хо?иш-иродасини эркин билдиришига таъсир кўрсатишга йўл ?ўйилмаслигига оид масалалар ани? тартибга солинган. Бунда, айни?са, сайловолди ташви?оти фаолиятини олиб боришнинг усул ?амда шакллари чекланишига ало?ида эътибор ?аратилган. Бу чекловлар сайловчиларни но?алол ташви?отдан, жумладан, жамоатчилик фикрига но?онуний таъсир кўрсатишнинг «?ора» технологиялар, деб номланган ва бош?а усулларини ?ўллашдан ?имоялашга ?аратилган.
«Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тў?рисида»ги ?онунга мувофи?, овоз бериш кунига ?адар ?олган 5 кун ичида, шунингдек, овоз бериш куни жамоат фикри сўровлари натижаларини, сайлов натижалари прогнозларини ва ўтказилаётган сайлов билан бо?ли? бош?а тад?и?отларни нашр этиш (эълон ?илиш), шунингдек уларни умумий фойдаланишдаги ахборот-телекоммуникация тармо?ларига (шу жумладан, Интернет тармо?ига) жойлаштириш та?и?ланади. Шу билан бирга, кузатувчиларга сайловчилардан улар кимни ё?лаб овоз берганликларини суриштириш ёки сайловчиларга бюллетенга белги ?ўйишда бирон-бир тарзда ёрдам кўр­сатиш ман этилади.
Амалиётда овоз бериш жараёни ?али давом этаётган пайтда ?ам сўровнинг дастлабки натижалари эълон ?илинади. Шуб?асиз, бу жамоатчилик фикрига муайян таъсир кўрсатмасдан ?олмайди. Шунинг учун ?ам сўнгги пайтларда сайлов натижаларига но?онуний таъсир кўрсатишнинг бундай амалиётини тан?ид ?илиш тобора кучайиб бораётгани тасодиф эмас. Айрим экспертларнинг маълум ?илишича, сайловчиларнинг бир ?исми ўз партияси ёки номзоди ?а?ида салбий прогнозни билгач, сайловга бормасликка ?арор ?илади, чунки у бунда маъно кўрмайди. Овоз бериш расмий натижаларининг «эгзит-полл» натижаларидан фар? ?илиши айрим ?олларда сайлов натижаларининг бекор ?илинишига ва такрорий сайловлар ўтказилишига, жиддий сиёсий можароларга олиб келади.
Ўзбекистонда сайлов кампанияси пайтида жамоатчилик фикри сўрови натижаларини эълон ?илиш тартибининг чегаралангани сайловчига ўз муста?ил фикрини шакллантириш имконини беради. Бундан таш?ари, ушбу чеклов овоз беришнинг яширинлиги тамойилини таъминлайди. Боз устига, сиёсий партиялар кузатувчилари ?ам, хорижий давлатлар ва хал?аро ташкилотлар кузатувчилари ?ам етарли даражада кенг ?у?у?ларга эга.
Шуни ?айд этиш керакки, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тў?рисидаги кодексига мувофи?, жамоатчилик фикри сўровлари натижаларини, сайлов ёки референдум натижалари тахминларини, шунингдек сайлов ёки референдум билан бо?ли? бош?а тад?и?отларни чоп этиш (эълон ?илиш) тартибини бузиш мансабдор шахсларга энг кам иш ?а?ининг 15 баробаридан 20 баробаригача ми?дорда жарима солишга сабаб бўлади.
Му?им а?амиятга эга бўлган яна бир чекловлардан бири бевосита овоз бериш кунидан олдин «жимлик куни» белгиланишидир. Мамлакатда шу кунларда сайловолди ташви?оти ?из?ин паллага кирди. Айни?са, сайлов куни я?инлашгани сари ташви?от тобора жадаллашмо?да. Номзодлар телевидение, радио ор?али, босма оммавий ахборот воситалари са?ифаларида, интернетда ўз таклифларини илгари сурмо?да. «Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тў?рисида»ги ?онунга мувофи?, сайлов куни ва овоз бериш бошланишига бир кун ?олганида сайловолди ташви?отига йўл ?ўйилмайди. Жорий йилги Президент сайлови 4 декабрь куни бўлиб ўтишини инобатга оладиган бўлсак, 3—4 декабрь кунлари сайловолди ташви?оти та?и?ланади.
«Жимлик куни» сайловчиларга ?айси номзодга мойиллигини муста?ил ани?лаб олиш имконини беради. Бунда у сайловолди ташви?отидан холи равишда боси?лик билан у ёки бу номзод учун овоз бериш ма?садида онгли ?арор ?абул ?илади.
3 декабрь кириб келиши билан сайловолди ташви?оти даври тугайди. Шу кундан эътиборан овоз бериш якунлангунига ?адар оммавий ахборот воситаларида сайловолди ташви?оти та?и?ланади, бош?а турдаги сайловолди ташви?отини олиб боришга йўл ?ўйилмайди.
?онунчиликка биноан, «жимлик куни»гача номзодларга овоз беришга ча?ирадиган ташви?от материаллари олиб ташланиши керак. ?онунда белгиланган тартибда жойлаштирилган босма ташви?от материаллари — вара?алар, плакатлар ва бош?алар жамоат гавжум бўладиган жойларда са?ланмаслиги лозим. Бинолар, иншоотлар, таш?и реклама воситалари ва бош?а жойларга жойлаштирилган сайловолди ташви?оти материаллари участка сайлов комиссиялари аъзолари, сиёсий партиялар, ма?аллий давлат ?окимияти органлари ва фу?ароларнинг ўзини ўзи бош?ариш органлари вакиллари томонидан олиб ташланади. Сайловолди ташви?оти материалларини олиб ташлаш овоз бериш бошланишидан икки кун аввал соат 20:00 да бошланади ва овоз бериш кунига бир кун ?олганида соат 06:00 да якунланади. Шундан келиб чи?иб, сайловга бир кун ?олганда ?еч бир жамоат жойида ташви?от материали бўлмаслиги лозим.
Шу ўринда номзодларнинг автобиографик маълумотлари ва уларнинг сайловолди дастурлари тў?рисидаги Марказий сайлов комиссиясининг ахборот материаллари сайловолди ташви?оти материаллари ?исобланмаслигини ?айд этиш жоиз. Сайлов комиссиялари аъзолари партия рамзлари туширилган кийим кийиши, кўкрак нишони та?иши ва бош?а белгилардан фойдаланиши та?и?ланади.
«Жимлик куни»да рухсат бериладиган ягона ташви?от тадбири сайловчиларни овоз беришга чорлашдир.
Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тў?рисидаги кодексининг 515-моддасида сайловолди ташви?оти олиб бориш шартлари ва тартибини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик кўзда тутилган. Жумладан, сайловолди ташви?оти олиб бориш шартлари ва тартибини номзод, ишончли вакил, сиёсий партия вакили, мансабдор шахс томонидан бузиш энг кам иш ?а?ининг етти бараваридан ўн бараваригача ми?дорда жарима солишга сабаб бўлади.
?онунга мувофи?, ?у?у?ни му?офаза ?илувчи ?амда бош?а давлат органлари но?онуний сайловолди ташви?оти фаолиятига бар?ам бериш, ёл?он ва но?онуний босма, кўргазмали, аудиовизуал ?амда бош?а ташви?от материаллари тайёрланишининг олдини олиш, уларни олиб ?ўйиш, ушбу материалларни тайёрлаганларни ани?лаш, шунингдек, ани?ланган ?олатлар ва кўрилган чоралар ?а?ида тегишли сайлов комиссияларини зудлик билан хабардор ?илиши керак.
?онунчиликда бундай чекловларнинг муста?камлаб ?ўйилиши сайловчиларга овоз бериш куни арафасида но?онуний таъсир кўрсатиш шаклидаги турли суиистеъмолликларнинг олдини олади. Улар умумэътироф этилган хал?аро стандартларга, шу жумладан, Венеция комиссиясининг сайлов масалаларига оид кодекси, БМТ Инсон ?у?у?лари бўйича ?ўмитаси ?ужжатлари, Инсонийлик мезони бўйича Копенгаген кенгашининг якуний ?ужжатига тўли? жавоб беради ва фу?ароларнинг ўз хо?иш-иродасини эркин билдириши принципини рўёбга чи?аришга хизмат ?илади.

 

скачать dle 10.5фильмы бесплатно


(голосов:)

Пожожие новости
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Президенти этиб сайланди

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Президенти этиб сайланди

Ўзбекистон Президенти сайловини ёритиш бўйича Республика...
Бугун — Президент сайлови куни

Бугун — Президент сайлови куни

Бугун Ўзбекистонда Президент сайлови ўтказилади....
ЎЗБЕКИСТОНДА 31 АВГУСТ ДАМ ОЛИШ КУНИ ДЕБ ЭЪЛОН ?ИЛИНДИ

ЎЗБЕКИСТОНДА 31 АВГУСТ ДАМ ОЛИШ КУНИ ДЕБ ЭЪЛОН ?ИЛИНДИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов...
Ўзбекистонда 7 декабрь — душанба дам олиш куни деб эълон ?илинди

Ўзбекистонда 7 декабрь — душанба дам олиш куни деб эълон ?илинди

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов 2015 йил 5...
Ўзбекистонда 2016 йилдан давлат органларининг очи?лик даражаси мониторинг ?илинади
Ўзбекистонда Президент сайлови учун муддатидан олдин овоз бериш бошланди
Комментарии
ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

ЯНГИ ФИЛЬМ: “КАПУР ВА УНИНГ БОЛАЛАРИ”

Болливуднинг замонавий кино оламидаги янги...
Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

Приянка Чопра: “Юришни ўргандингми, югур”

?индистоннинг жозибали актрисаси Приянка Чопра...
ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО? ТУРМУШГА ЧИ?ИШИМНИ ИСТАЯПТИ”

ШРАД?А КАПУР: “ОТАМ ШАКТИ КАПУР МЕНИНГ ТЕЗРО?

Кўпчиликнинг эътиборига тушган...
РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

РАНИ МУКЕРЖИ: “?ИЗИМИЗНИНГ ИСМИНИ АДИРА ?ЎЙДИК”

Мукержи дастлаб бошлан?ич мактабда, сўнг...